Veliki broj fudbalskih klubova i reprezentacija nosi sportsku opremu poznatog Italijanskog proizvođača „Legea“. Od naredne sezone u opremi „Legea“ nastupaće i fudbaleri Jagodine. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji potpisan je na 3 (tri) godine. Učinili su to Milorad Pavićević, direktor firme „Legea“ za Balkan i predsednik jagodinskog Superligaša Goran Milanović.

– „Legea“ je najmasovniji i najprodavaniji brend sportske opreme u Italiji. Oblačimo dosta  italijanskih prvoligaša, drugoligaša, reprezentaciju Crne Gore, Bosne i Hercegovine, a evo sada smo pronašli i jednog partnera za koga mislim da ćemo imati dugotrajnu i uspešnu saradnju, i to je po nama jedan od najozbiljnijih klubova u našoj Super ligi. Pored fudbalske opreme  prisutni smo i u košarci, odbojci , rukometu i drugim sportovima, što ćemo razvijati i na teritoriji grada Jagodine a i šire u centralnoj i istočnoj Srbiji. Ja bih zahvalio na današnjem prijemu i potpisivanju ugovora i u ime preduzeća „Legea“ kažem da ćemo učiniti sve da pored tog sportskog dela razvijamo i marketinški deo, ono po čemu smo poznati. Omogućićemo da dresove i suvenire Jagodine mogu kupci širom sveta dobiti putem online prodaje, uskoro ćemo otvoriti i Fan-shop za navijače u Jagodini, učinićemo mnogo u popularizaciji fudbala, naročito mlađih kategorija i eventualno organizovati tradicionalni  turnir za mlađe kategorije ovde u Jagodini. – izjavio je direktor „Legea“ za Balkan, Milorad Pavićević.

– Ja bih izrazio zadovoljstvo što je Jagodina potpisala ugovor sa jednim od  najeminentnijih proizvođača sportske opreme. Naravno, ni to nije ništa slučajno jer Jagodina je već izbrendirana u srpskom fudbalu i mislim da ćemo na dobar način sarađivati i da ćemo imati zajedničku korist od ove saradnje. Obzirom da smo se našli, kako se to kaže, „dobri ljudi, dobrog raspoloženja, sa dobrim namerama“ naravno da rezultat neće izostati, tako da ćemo već posle godinu dana moći da sve sublimiramo i da vidimo šta smo uradili i šta još treba napraviti. Zato smo se i odlučili za jedan trogodišnji ugovor jer smatramo upravo da u tom periodu imamo i vremena da mnoge stvari iskorigujemo u delu naše saradnje, da snimimo i da primetimo šta treba popraviti. Pred nama je jedan ciklus kao i u sportskom takmičenju, jedan ciklus od tri do četiri godine, ukoliko smo spremni i ukoliko imamo vremena da napravimo ono što želimo. Nadam se da ćemo u tome uspeti. Imamo dobro raspoloženje i dobar tim ljudi iz „Legea“, pre svega saradnju sa prvim čovekom koji vodi taj posao za ovaj deo jugoistočne Evrope i sa druge strane naš tim iz kluba koji će nadam se zajednički dolaziti kod mene sa nekim novim idejama i novim zahtevima u cilju za bolju budućnost i bolje sutra. – rekao je predsednik FK Jagodina, Goran Milanović.

Fudbaleri Jagodine u opremi „Legea“ narednu sezonu započeće 3. jula, prvom utakmicom za kvalifikacje za ligu Evrope.

Galerija slika:

Video:

A large number of football clubs and national teams carrying sports equipment of the famous Italian manufacturer „Legea“. From next season, the equipment „Legea“ will perform and players of FC Jagodina. The contract for business and technical cooperation was signed on 3 (three) years. Signers were Milorad Pavicevic, director of „Legea“ for the Balkan and President of FC Jagodina  Goran Milanovic.

– „Legea“ is the largest, and best-selling brand of sports equipment in Italy. We dress plenty of Italian football club, first and second division, the national team of Montenegro, Bosnia and Herzegovina, and here and now we have found one partner with who I believe we will have a long and successful cooperation, and it is in our opinion one of the most serious clubs in our Super League. In addition to football equipment, we are present in basketball, volleyball, handball and other sports, as we develop and in the city of Jagodina and beyond, in central and eastern Serbia. I would like to thank today’s reception and signing of the contract on behalf of the company „Legea“ and I say that we will do all that in addition to developing also and marketing part, the thing we are known for. That will provide the jerseys and souvenirs of FC Jagodina can get customers worldwide through online sales, we will soon open and Fan-shop for fans in Jagodina, we will make a lot in popularizing football, especially the younger category and possibly organize a traditional tournament for the younger categories here in Jagodina. – Said the director of „Legea“ for the Balkan, Milorad Pavicevic.

– I would like to express satisfaction that the Jagodina signed a contract with one of the most prominent manufacturers of sports equipment. Of course, this is not no coincidence because Jagodina is already a brand in Serbian football and I think we’re on a good way to cooperate and we will have a mutual benefit from this cooperation. Given that we were, as they say, „good people, good atmosphere, with good intentions“ of course that the result will not fail, so we already after one year can sublimate and see what we have done and what still needs to be done. That’s why we decided to three-year contract because we believe that in this period we have time to many things make better in part of our cooperation, to record and observable what needs to be fixed. In front of us is a cycle like in a sport competition, one cycle of three to four years, if we are ready and if we have time to do what we want. I hope that we will succeed.  We have a good mood and a good team of people from „Legea“, above all cooperation with the first man who leads this work for this part of Southeast Europe and on the other side our team from the club which I hope will come together at my office with some new ideas and new requirements in order for a better future and a better tomorrow. – Said the president of FC Jagodina, Goran Milanovic.

Football players of FC Jagodina in the equipment „Legea“ will start next season on July 3rd, at the first game of the qualification for the Europa league.

Picture gallery:

Video: